INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

_____________________________

Spółka pod firmą TRINITY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz spółka pod firmą BAUPROJEKT DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Administrator danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych są:

1) TRINITY INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej TRINITY INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Krakowie (adres: 30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 13/5) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938518,

2) BAUPROJEKT DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej BAUPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Krakowie (adres: 30-389 Kraków, ul. Komuny Paryskiej 60/32) wpisana do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000941748.

Na podstawie umowy o współadministrowanie danymi osobowymi, powyżej wymienione spółki są równym stopniu odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO.

Dane kontaktowe

W  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z:

TRINITY INVESTMENTS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (przedstawiciel Tomasz Bijak – Prezes Zarządu), ul. Przemysłowa 13/5, 30-701 Kraków, e-mail: biuro@trinitinvest.pl.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1)  niezbędnym do wykonania umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, umowy przeniesienia własności nieruchomości w wykonaniu umowy deweloperskiej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

 

 2) niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności o charakterze publicznoprawnym (prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

3) niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności dotyczących dochodzenia roszczeń, obrony lub ustalenia praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z zawartymi umowami rezerwacyjnymi, deweloperskimi, przedwstępnym, przenoszącymi własność nieruchomości.

 

Ponadto dane osobowe przetwarzane są jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności w celu działań marketingowych administratora oraz prezentacji oferty domów jednorodzinnych budowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Kategorie przetwarzanych danych:

 

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:

 

1) imiona, nazwiska, imiona rodziców,

2) numery PESEL, NIP,

3) adres zamieszkania, adres do korespondencji,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numery rachunków bankowych (z których dokonywana jest zapłata na mieszkaniowy rachunek powierniczy),

7) numery dokumentów tożsamości,

6) dane dotyczące stanu cywilnego,

7) dane dotyczące obywatelstwa.

 

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia /wygaśnięcia/ roszczeń z tytułu umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych (w zależności co nastąpi później). Dane  przetwarzane w celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  będą przetwarzane do chwili, gdy dane staną się zbędne dla takiego celu.
Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) są przetwarzane do momentu jej  wycofania.  

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej, w tym: pracownikom i współpracownikom administratora, pełnomocnikom oraz prokurentom administratora, organom administracji publicznej, w tym m.in. sądom, komornikom, prokuraturze,  doradcom prawnym oraz podatkowym administratora, podmiotom prowadzącym obsługę księgowo – podatkową administratora, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi hostingowe oraz informatyczne, bankom prowadzącym rachunki bankowe administratora (w szczególności mieszkaniowe rachunki powiernicze), biegłym i rzeczoznawcom budowlanym, podmiotom prowadzącym na rzecz administratora usługi budowlane, notariuszom.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo dostępu do tych danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw                     i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

Skarga do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacja dodatkowa

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy (rezerwacyjnej, deweloperskiej, przenoszącej własność nieruchomości w wykonaniu umowy deweloperskiej). Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała odmową zawarcia przez administratora umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, nie jest dokonywane.